INTRODUKTIONSKURS I KBT

INTRODUKTIONSKURS I KBT

Kognitiva- och beteendeinriktade terapier som behandlingsform fokuserar på tankar och beteenden. Om man får en bild av en människas individuella tankemönster och beteenderepertoar kan det bli lättare att förstå varför hen gör som hen gör. Dessa personliga tankekartor och beteenden är inlärda och är därmed möjliga att lära om för att bli mer realistiska och mer funktionella. I arbete med människor är dessa kunskaper värdefulla och praktiskt användbara.

Målgrupp för kursen

Kursen riktar sig till yrkesverksamma som i någon form arbetar med bemötande av människor. Vi vill att du som deltagare på något sätt arbetar med människor och använder dig av samtal som metod. Du får då mest ut av denna kurs, då den är även är praktiskt inriktad och syftar till att berika ditt arbete med några fler enklare tekniker.

Du som deltagare kanske arbetar på en hälsocentral i samarbete med psykolog och kurator som har utbildning i KBT. Det kan då underlätta betydligt om man har en gemensam förståelse för grundläggande teorier om människors tänkande och beteenden. I de multidisciplinära rehabteamen kring patienter är det vanligt att det finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor. De yrkesgrupperna kan behöva samma grund i kognitiva teorier samt kunskaper om hur man kan påverka patienters beteenden. På så sätt blir den gemensamma bedömningen inför en rehabiliteringsinsats mycket enklare för er.

Kanske har du som deltagare planer på att i framtiden söka till en grundläggande psykoterapiutbildning. Vår introduktionskurs kan då bli en sätt för dig att få en inblick i KBT och en förberedelse inför en längre utbildning.

Vår introduktionskurs i KBT ges i seminarieform. Vi kommer inte enbart hålla föreläsningar utan bygger kursen på upplevelsebaserad inlärning. Detta innebär att deltagarna kan vara aktiva och lära av varandras erfarenheter.

Innehåll

Kursen följer de två grundläggande teorierna i KBT; Informationsprocessande och Inlärningspsykologi. Utöver de teoretiska gengångarna får deltagarna praktisera olika tekniker. Kursens teorimoment varvas kontinuerligt med praktiska övningar för att deltagarna lättare ska kunna integrera kunskaperna i sin egen verksamhet på arbetsplatsen. Kursen är utlagd på två träffar, 2½ dagar vardera. Mellan träffarna får deltagarna med sig hemuppgifter att arbeta med i sitt dagliga arbete för att på så sätt finna egen nytta med kunskaperna från kursen.

Kursen är orienterande och leder inte till att deltagaren efter kursen har kompetens för att bedriva psykoterapeutisk behandling. För detta krävs mer omfattande utbildningar med kontinuerlig handledning.

Kursens innehåll:

 • Kort historik om hur KBT har utvecklats
 • Genomgång av teori om informationsprocessande som grund för den kognitiva delen av KBT
 • Genomgång av inlärningspsykologin som grund för beteendedelen i KBT
 • Att förstå depression och ångestsyndrom inom ramen för KBT
 • Tekniker vanliga inom KBT som stöd i samtal med människor
 • Grundläggande principer för Sokratisk dialog och Exponeringsbehandling
 • Grundläggande principer för Beteendeaktivering vid nedstämdhet
 • Genomgång av de nyare KBT inriktningarna; ACT, DBT och CFT

Kursupplägg

Vår 5 dagars kurs omfattar totalt ca 50 timmar och är uppdelad i två seminarieomgångar. Efter den första träffen på 2½ dagar så har du ett antal veckor på dig för praktiska hemuppgifter. Därefter träffas vi igen för 2½dagar då vi följer upp hur det har gått, och bygger vidare med resten av kursen.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen rekommenderar vi att du tar dig tid att läsa igenom litteraturen innan kursstart.

Syftet med kursen

Du som deltagare ska efter genomgången kurs

 • Ha tillägnat dig Kognitiv teori och Inlärningspsykologi på grundläggande nivå
 • Ha kunskaper om tillämpning av enklare KBT-tekniker
 • Att kunna använda dig av enklare KBT-tekniker som stöd i samtal med människor
 • Veta mer om hur Depression och Ångest utvecklas, och varför de vidmakthålls
 • Ha en övergripande kunskap om de nyare formerna av KBT

Kurslitteratur

KBT i utveckling. En grundbok i kognitiv beteendeterapi. Anna Kåver (2016). OBS Boken ingår i kursavgiften.

Beteendets ABC. En introduktion till behavioristisk psykoterapi. Jonas Ramnerö & Niklas Törneke (2013).

12 verktyg i KBT. Från teori till färdighet. Steven Linton & Ida Flink (2010).

Kostnad

Kurskostnaden är 9 850: – + moms.

I kursavgiften ingår kursboken ”KBT i utveckling” av Anna Kåver, för- och eftermiddagsfika. Kurspärm med åhörarkopior, arbetsmaterial, aktuella artiklar. Kursintyg efter genomgången kurs. Diplom efter godkänd hemtentamen.

Övrig rekommenderad litteratur ingår ej i kursavgiften.

Plats och tid

Central lokal i Umeå, Sundsvall, Skellefteå eller Luleå. Heldagar 9.00 – 16.00, halvdagar 13.00 – 16.00. Kursen omfattar totalt ca 50 timmar inklusive tid för egna studier och frivillig hemtentamen.

Anmälan

Anmälan till kursen är bindande efter det datum som står angivet på din faktura.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om deltagarantalet ej är tillräckligt stort. Om vi tvingas göra detta meddelas du senast två veckor innan kursstart.

Övriga villkor gällande avbokning se vår hemsida

Kursledare

Kursledare är Örjan Magnusson, leg psykolog, leg psykoterapeut med KBT inriktning, utbildad lärare och handledare i psykoterapi med KBT inriktning. Mer om Örjan går att läsa på www.orjanmagnusson.se